МКБ 10 - Меѓународна класификација на болести, 10-та ревизија

Алфабетски индекс на ICD-10 дијагнози

Пребарај во MKB-10

Пребарување по текст:

Пребарување по МКБ код 10:

Барај азбука

Во Русија, Меѓународната класификација на болестите на 10-тата ревизија ( МКБ-10 ) беше усвоена како единствен регулаторен документ за да се објасни инциденцата, причините за јавните повици до здравствените установи на сите одделенија, причините за смртта.

МКБ-10 беше воведен во практиката на здравствена заштита на целата територија на Руската Федерација во 1999 година по налог на Министерството за здравство на Русија од 27 мај 1997 година. №170

Издавањето на нова ревизија ( МКБ-11 ) е планирано за 2017 година.